1.1.Грешни подходи и методи на мениджмънта на предприятието от малкия, среден и голям бизнес

Първа грешка :Теорията и практиката на мениджмънта са две различни неща

Консултантският ми опит в стратегическия мениджмънт на различни предприятия от малкия, среден и голям бизнес ми дава основание да направя обоснован извод, че  през изминалите 30 години на така наречения преход от централизирана планова икономика към пазарна икономика, теорията и практиката в упралението на предприятието ( независимо дали произвежда стокиили услуги) се откъснаха помежду си с огромен разлом!

Много предприятия, на които съм разработвал оздравителни стратегии в прехода и са ги прилагали,  са оцелявали и продължили своето развития.Но много, които не само неса ги прилагали, но и открито и публично са ми заявявали,че на теория е едно, а практиката е друго, в последствие са фалирали и вече не съществуват,

С разрива между теорията и практиката в новите пазарни условия се  обяснява защо сме на последно място в Европейския Съюз, както по Брутен Вътрешен Продукт (БВП) на глава отнаселението, така и по доходи , жизнен стандарт и други индикатори. Засравнение , например:

  • У насБВП на глава от населението за 2017 г е 6 300  евро при 35 300 евро за Германия при съпоставими цени на хранителните продукти
  •  По чисти месечни доходи България е на последномясто с 423 Евро в ЕС, при 2270 за Германия и 4421 за Швейцария.

Правя това сравнение за да анализирам причините за тези огромни разлики като вземем в предвид, че през 1938 година сме били с най развитата икономика и високи доходи в Европа, а швейцарски девойки са търсели работа като сервитьорки у нас.

Не правя оценки като политик, защото не съм такъв, а като професор по стратегически мениджмънт и маркетинг и консултант, опиращ се в консултантската си дейност на теорията на мениджмънта и в цялата си съзнателна академична и консултантска дейност съм ги интегрирал и в обучението и в консултантската ми практика.

И определено вярвам, че можем отново да бъдем ако не водещи по икономически стандарт, но поне да се доближим до водещите в ЕС страни.Имаме потенциала за това, но следва мениджърите от всички сфери на бизнеса да приемат и прилагат теорията и практиката на мениджмънта като интегрирано единство, подобно на монетата и бакнотите, към които всички се стремим  да ги имаме повече чрез съответната конкуретоспособност и ефективност на производството.

в тази връзка продължавам да  търся и анализирам причините системно и интегрирано, с цел да бъда полезен със своята консултантска дейност на малкия, среден и голям бизнес ( www.cmpconsulting.com)

Ето защо започвам последователно в редица публикации да анализирам отделни страни на мениджмънта на предприятието и представям своите съвети за решаване на проблемите в управление на ефективността на производството , както на отделното предприятие, така и в управлението на организациите от други сектори  от малкия, среден и голям бизнес,  като очаквам и обратна връзка за дискусии и развитие на идеите и мерките

Обект на изследване от нас в тази първа публикация са проблемите в възприемането на теоретичните основи на управлението на предприятието от малкия, среден и голям бизнес. При това няма значение дали това е предприятие за производство на продукти (стока) или на услуги, чийто дял в добавената стойност все повече нараства у нас и достига над 60%  от произведения  БВП.

Предметът на изследване включва:

  • обектътна изследване, т.е. законите и закономерностите на управлението в малките ,средни или големи предприятия у нас днес и утре в новия 21-ви век .
  • инструментариумът,чрез който се изследват законите и закономерностите на управлението (мениджмънта) и тяхното приложение в конкретните обществено-икономически условия в конкретния малък, среден или голям бизнес.

От практическагледна точка методологията на съвременият мениджмънт ще разглеждаме катосъвкупност от:

  • подход,определян като гледна точка, позиция, от която се изследва мениджмънтта вмалкия, среден и голям бизнес и неговите структурни форми.При избор на погрешен подход е заложена цел за неефективност на производството, същото е и при едностранен подход.Винаги следва да подхождаме системни, от всички гледни точки, например целта на печалбата не следва да бъде за сметка на социалните цели, както често се забелязва в нашата реална практика.
  • принципи,определяни като ръководни правила, които следва да се спазват в управлението напредприятието. Следва да отбележим категорично, че тяхното неспазване е причиназа ниската ефективност на производството в малкия, среден и голям бизнес;
  • методи,определени като начин  или способ на въздействие или решаване на определени функции и задачи по управление на предприятието;
  • процедури, като съставни елементи на алгоритъма на приложение на даден метод за решаване на определена управленческа задача.

Всички тези методологични инструменти следва да намерят своето отражение в разработваните и прилагани в предприятието на следните организационно рапоредителни документи:

1.Мисия, Визия и стратегически цели напредприятието.

2.Стратегия , политика и оперативни планове и програми на предприятието.

3.Организационна структура на предприятието с нейните разпоредителни документи:

3.1.Писана и прилагана иновационна технология на производство на отделните продукти/услуги.

3.2.Писана технология на управлението с нейните разпоредителни документи

3.2.1.Функционален правилник на дейността в предприятието и  отделните звена.

3.2.3.Длъжностни инструкции за всяка длъжност и работно място.

3.2.4.Делегиране на права и задължения.

други.

Като изключим големите предприятия, особено чуждите компании, трябва да отбележим, че  малкият и в голяма степен средният бизнес  не разработват и не работят с подобна регламентираща управлението и производството документация . Това, от своя страна се отразява на качеството , конкурентоспособността и ефективността напроизводството в тях

Разработването и приложението на тези документи в реалната им дейност  не може да се осъществява със собствени резурси на малкия и среден бизнес и следва да се търси консултантска помощ отвън с финансиране по европейски програми и фондове или кредитиране при доказана от консултанта възвръщаемост на инвестицията.

Как да стане това ще разгледаме във втората публикация 1.1.2. на тази тема следващата седмица и следете в www.cmpconsult.com