Ключови думи: ефективност; физическа; икономическа; обща ефективност;  бизнес; производство

В условията на преход у нас към пазарна икономика погрешно е възприет принципа и „гонене “ на икономическата ефективност на производството в малкия, среден и голям бизнес.

Споменахме в предишния ни пост ,че проблем у нас е откъсване на управленската практика от теорията на мениджмънта и икономиката.В конкретния случай следва от теоретична гледна точка да говорим за три вида ефективност и от тази гледна точка да определим и ключовите компетенции на ръководния и изпълнителски състав на предприятието от малкия, среден или голям бизнес:

1.Физическа ефективност,

Определя от отношението на физическия изход от предприятието (готова продукция или реализирани услуги) към физическия вход на предприятието ( елементните производствени фактори като суровини, материали и средства за производство). От законите на физиката следва,че това съотношение е винаги по малко от единица (1.00).

За тази ефективност отговарят инженерния управленски и изпълнителен персонал.

2.Икономическа ефективност. 

Определяна като отношение на произведената добавена стойност на изхода на предприятието към разходите по доставките на входа, производството и реализацията на продукцията или услугите. От икономическата целесъобразност на всяко производство и услуги следва,че тази ефективност следва да бъде по голяма от единица (1.00) .Именно конкуренцията е инструмент за ограничавание на необосновано нарастване на икономическата ефективност чрез ръст наа цените на произведените стоки или услуги, както се забелязва у нас за тези повече от 29 години.

За тази ефективност да отговаря на теоретичните изисквания за икономическаа целесъобразност на произведените стоки или услоги от една страна, а от друга за социалната отговорност на предприятието и неговия мениджмънт, отговарят икономическите ръководни и изпълнителски кадри.

3. Обща ефективност на производството.

В конкретното предприятие от малкия, среден или голям бизнес общата ефективност се определя като произведение на физическата ефективност и икономическата ефективности. Елементарната маатематика показва,че,когато физическата ефективност, определяна чрез съответните индикатори, като например продуктивност на труда, на материалите и средствата за производство, е много по ниска, то мениджмънтът на предприятието ще се опитва да постигне общата ефективност чрез необоснованото повишаване на цените.

За общата ефективност отговаря изпълнителният директор на предприятието, който чрез своите управленски действия следа да подбере и ръководи като екип инженерно техническия ръководен и изълнителски състав със ключови компетенции, допринасящи за максимизиране до единица на физическата ефективност, от една страна, а от друга страна подбере такъв икономическия състав от персонала, който със своите икономически съвети и разчети да попомагат постигането на високата физическа ефективност при съблюдаваане на социалната отговорност.

За повече вижте : Tema1_post2

В следваащите постове ще се спрем на извеждане на ключовите компетенции на изпълнителния директор и как да постига това.