Ключови думи: критерии и фактори на влияние върху изхода на производствената система; критерии и фактори на влияние върху входа на производствената система; критерии и фактори на влияние върху трансформационния процес

Целите на стратегическия мениджмънт се свеждат до това да създават условия и предпоставки за повишаване ефективността на производството в конкретно предприятие. Но за да бъдат изпълнени е необходимо системен подход и ясно определяне на критериите и факторите на ефективността на производството, представени в тема 1(фиг2.1.1):

 • критерии и фактори на влияние върху изхода на производствената система;

 • критерии и фактори на влияние върху входа на производствената система;

 • критерии и фактори на влияние върху трансформационния процес.

Определянето на факторите на влияние и извеждане на критериите за оценка на това влияние ще ни позволят обосновано да разработим и предложим на вниманието на мениджърите действен инструментариум на стратегическия мениджмънт в реално-функциониращите  предприятия.

2.1.1. Критерии и фактори на влияние върху изхода на производстваната система

Критериите са свързани крайни цели, поставени на изхода на индустриалното предприятие. Тяхната същност намира израз в конкретните показатели, заложени в системата от цели на управление на индустриалното предприятие. Риалната стойност на тези показатели се определя от основата на постигнатите чрез реализацията стойности на общата ефективност на производството.

Върху стойността на конкретните показатели, чрез които се оценява степента на постигане на целите на управлението на индустриалното предприятие оказват влияние следните основни фактори (фиг. 2.1.2.:

 •  избраната методология на системно формулиране на целите на управление на индустриалното предприятие

 • правилно приложена методология на маркетингово проучване и рационален стратегически избор на пазарни възможности за развитие на предриятието (правилна маркетингова стратегия);

 • реална оценка на потенциала на предприятието и неговата иновационна способност.Фиг.1.2.2.Концептуален модел на стратегическите фактори на влияние върху мениджмънта

 • От тук се извеждат и основните методологични инструменти на стратегическия мениджмънт на индустриалното предприятие:

  • правилен избор на фирмена стратегия и философия (мисия, визия и цели на управление) на индустриалното предприятие;

  • правилен избор на подход за реализация на целите на печалбата:

  • участие в глобализационите процеси и развитие на тази основа интернационална конкурентоспособност;

  • регионално развитие и ориентация към локалните (местни) потребности;

  • избор на форма на интернационално и национално сътрудничество и коопериране на предприятието:

  • специализиране на производството;

  • диверсификация;

  • аутсорсинг (това, което е неефективно да бъде произвеждано в предприятието, се купува отвън и влага като кооперирано изделие);

  • развитие на потенциала и иновационната способност на предприятието:

  • адекватна на потенциала и стратегическите фактори на околната среда фирмена технологична политика;

  • на тази основа рационален избор на участие в научното и технологично развитие.

  На основата на правилно избрания методологичен подход усилията на мениджмънта на предприятието се концентрират върху следните фактори на влияние:

  • разработването или актуализирането на системата от стратегически цели на предприятието:

  • правилен избор на асортиментната структура на производствената програма на предприятието;

  • адекватно на потребностите на пазара определени количества на произвежданата продукция (услуги);

  • съответстващо на сегментирания пазар качество на произвежданата продукция (услуги);

  • правилно и обосновано определяне на стойностите на зададените форми на ефективност (физическо, икономическа и обща);

  • социално развитие на предприятието и изграждане на желана фирмена култура;

  • рационален избор на пазарни възможности за развитие на предприятието и формулиране на адекватна маркетингова стратегия:

  • по-дълбоко проникване на съществуващите пазари със съществуващите индустриални продукти (услуги);

  • разработване на нов пазар;

  • разработване на нов продукт;

  • диверсификация;

  • лидерство върху разходите

  • постигане на адекватна на пазара и потенциала маркетингова позиция:

  • правилен избор в пирамидата на индустриалните кооперирани доставки на страната, Европейския съюз и глобализиращия се свят;

  • концентриране в производството на отделни детайли и възли от тази пирамида;

  • осъществяване на собствен затворен технологически цикъл на продукта;

  • избор на рационална форма на коопериране;

  • развитие на потенциала и иновационната способност на предприятието:

  • на продукта;

  • на процеса;

  • на партньорството по цикъла на “наука и развитие”;

  • в партньорство с клиентите;

  • на мениджмънта и др.

  2.1.2. Критерии и фактори на влияние върху входа на производствената система

 • Прeди всичко критериите и факторите на влияние се отнасят към първичните елементни производствени фактори:

  • материали;

  • финансови средства;

  • работна сила;

  • фирмени средства;

  Ще разгледаме това влияние последователно.

  2.1.2.1. Фактори на влияние върху работната сила

  Можем да систематизираме и изведем пет групи фактори на влияние върху работната сила и на тази основа определим четири необходими за приложения методологичен подход на управление (фиг.2.1.3):

 • Моделът отразява инструментите,чез които мениджърите въздействат върху работната сила като основеф фактор за повишаване на ефективността

 • а) фактори на влияние:

  • продуктивна способност на работната сила;

  • мотивация на работната сила да реализира продуктивната си способност;

  • капацитетно способност на работната сила;

  • организация на труда на работната сила;

  б) методологични подходи за управление на факторите на влияние:

  • кадрова стратегия и развитие на персонала;

  • рационално планиране и използване на работната сила;

  • time-мениджмънт;

  • рационално проектиране на задачите и правилна организация на работа.

  • 2.1.2.2. Фактори на влияние върху заводските средства (техническото оборудване)

  • Можем да посочим четири основни фактори на влияние върху фирмените средства и на тази основа да изведем при основни методологични подходи за тяхното управление (фиг.2.1.4):

   а) фактори на влияние върху фирмените средства:

   • продуктивност на фирмените средства;

   • вид на получаваната продуктивност;

   • капацитет на фирмените средства;

   • използваемост на капацитета;

   б) методологични подходи на стратегическия мениджмънт:

   • комплексно, интегрирано управление на фирмените средства;

   • планиране на капацитета на фирмените средства;

   • “time” мениджмънт.

   • Фиг.2.1.4.Концептуален модел на стратегическите фактори на влияние върху технологичното оборудване (заводските средства)

   • 2.1.2.3. Фактори на влияние върху материалите

    Можем да посочим в обобщение фактори на влияние и да измедем в методични подходи  на стратегическия мениджмънт:

    а) фактори на влияние върху материалите:

    • организация на материалното стопанство;

    • материални потоци;

    • потребност от материали;

    • производствен цикъл;

    • цена на материалите;

    • позиция на пазара;

    б) методологични подходи на стратегическия мениджмънт:

    • методи на доставка;

    • логистика като метод на управление на материалните потоци;

    • методи на планиране на потребността от доставките;

    • инженерно-стойностен анализ;

    • методи за приемане на маркетингова позиция.

2.1.3. Критерии и стратегически фактори на влияние върху трансформационния процес

Критерият за оценка на трансформационния процес отразява принципа на черната кутия. След като са отчетени факторите на входа и изхода на производствената система и определени на тази основа целите и ограниченията на системата следва така да се организира производството, че да се реализират и оптимизират условията:

 • максимизиране на изхода на системата при

 • оптимално използване на предоставените на входа ресурси.

На тази основа могат да се насочат четири обобщени групи фактори и изведат четири методологични подхода на стратегическия мениджмънт (фиг.2.1.5):

а) стратегически фактори на влияние върху трансформационния процес:

 • техническа подготовка на производството:

 • научна и развойна дейност;

 • проектно-конструкторска дейност; работна документация;

 • технологична документация;

 • процесна организация:

 • технологичен график на процеса;

 • организационни принципи:

 • времеви

 •       пространствени

 •      форми на организация на производството

  • “тотално качество”:

  • качество на подготовката;

  • качество на производствения процес;

  • качество на крайния продукт;

  • логистична верига:

  • поточни линии;

  • производствени запаси;

  б) методологични подходи на стратегическия мениджмънт:

  • “time” мениджмънт:

  • “lеan” производство;

  • “kaizen” производство;

  • симулационен инженеринг;

  • реинженеринг;

  – организация на труда:

  • групова (екипна) работа;

  • разделение на труда;

  • класически и модерни форми на организация на производството;

  – опазване на околната среда:

  • сертификати ISO 9000;

  • системи за управление на тоталното качество;

  – управление на материалните потоци:

  • логистика на доставките;

  • производствена логистика;

  • логистика на техническото обезпечаване на производствения процес:

  • енергия;

  • ремонт;

  • складово стопанство.

  Заключение

  Очевидно е, че след като сме извели стратегическите фактори на влияние върху ефективността на производството и определили методическите подходи за използване на тези фактори, то в следващите ни постове ще изведем последователно по фазите на стратегическия мениджмънт управленческите инструменти за непосредственото им използване в реалната практика на малкия, среден и голям бизнес

 • Моделът представя управленските инструменти,чрез които се въдейства върху трансформационния процес за повишаване ефективността му

  За повече :Post_2_1