Ключови думи: инструменти на стратегическия мениджмънт; мисия, визия, стратегия, политика; оперативен мениджмънт

Сравнителният анализ на концептуалните модели на стратегическия мениджмънт в литературата и практическия ни консултантски опит ни позволява да изведем следния работен модел, показа на фиг.2.2.1.

Моделът представя стратегическите, тактически и оперативни инструменти на мениджмънта

За работен модел, приемаме модела, на който е показан и методологичния инструментариум за неговото реално използване в практиката на конкретно предприятие от малък, среден и голям бизнес . И както се вижда от фигурата работният модел на стратегическия мениджмънт отразява следната логика на реалния в практиката на предприятието мениджмънт:

 • концептуален модел на стратегическия мениджмънт, отразяващ последователността на фазите на управление и отделните видове управление;

 • стратегическите фактори на влияние върху ефективността на производство, отразени като състояние и цели на управление;

 • методите и инструменти на диагноза, анализ, оценка и развитие на стратегическите фактори за постигане целите на ефективността.

В концептуалния модел на стратегическия мениджмънт са представени, а в последствие в следващите  постове  развити, инструментите по отделните фази и етапи на управление на предприятието.

1. Стратегическа фаза и неговите етапи

а) Анализ, диагноза и оценка на влиянието на стратегическите фактори на влияние върху :

 •       1.входа на производствената система:

  • върху работната сила;

  • фирмените средства;

  • материалите;

  • 2.изхода на производствената система

   б) Разработване на директивна стратегия на предприятието

   • разработване на мисия ;

   • избор на визия ;

   • разработване на система от цели на управление на предприятието:

    • производствени;

    • технологични;

    • икономически

    • в) Стратегически избор на алтернативни възможности на развитие на предприятието

    • избор на адаптивна стратегия;

    • избор на пазарна стратегия;

    • избор на позиционираща стратегия

    • г) Стратегически избор на функционална стратегия:

    • продуктова стратегия;

    • технологична стратегия;

    • кадрова стратегия;

    • финансова стратегия

    • 2. Разработване и реализиране на политиката на фирмата

     • а) Разработване на структури

      • – проектиране на производствена структура:

       • типизиране на производствените процеси;

       • особености на промишлените услуги като обект на структуриране;

       • определяне на необходимия потенциал на предприятието;

       • проектиране на производствените условия;

       • формиране на организация на производството

       • проектиране на структурата на управление

        • подходи и методи на проектиране;
        • модел и алгоритъм на проектирането;
        • процедури на проектирането
        • б) Определяне и осигуряване на необходимите за изпълнение на целите на управление  ресурси

        • потребност от работна сила;
        • потребност от фирмени средства;
        • потребност от материали;
        • потребност от финансови средства
        • в) Развитие на фирмената култура

        • имидж и ценностна система на индустриалното предприятие;
        • роля на мениджмънта в изграждането и развитието на фирмената култура
        • 3.Оперативен (операционен) мениджмънт

        • а) планиране на изделията

         б) материално-технологично планиране

         в) оперативно планиране;

         г) диспечиране на производството

        • 4.Контролинг

        • а) стратегически

         б) оперативен (производствен

        • Заключение

        • Цел на изграждания от нас методологичен инструментариум на управление на предприятие е да podpomogne мениджмънта na предприятието:

         • точно идентифициране на състоянието и степента и влияние на отделните стратегически фактори;

         • сравнителен анализ на това състояние с отразените в литературата норми и стандарти, както и с изведените от практиката “добри практики” с цел определяне на механизма за тяхното приложение в съответствие с ограниченията на околната среда:

         • реализиране възможности на алтернативен стратегически избор на:

         • директивна стратегия;

         • адаптивна стратегия;

         • пазарна стратегия;

         • позиционираща стратегия;

         • функционална стратегия (продуктова, кадрова, технологична, финансова);

         • изграждане и реализиране на ефективен оперативен (операционен) мениджмънта:

         • рационален избор на годишна производствена програма;

         • оптимално натоварване и използване на мощностите;

         • реализиране на рационален план-график на производствения процес;

         • балансиране и диспечиране на производството;

         • реализиране на ефективно действаща контролинг система за разработване, вземане и реализиране на управленчески решенния за компенсиране на смущенията и отклоненията в плана чрез механизми на:

         • операционния мениджмънт;

         • политиката на фирмата;

         • стратегията на фирмата.

         Конкретните методи и инструменти на стратегическия мениджмънт са обект на разглеждане в следващите постове

        • Повече в : Post_2_2