При отговора на този въпрос следва да спазваме логиката, че първо е мисълта, а после действието.

Мисълта е продукт на знанието на  мениджъра на малкия, среден или голям бизнес за стратегическия мениджмънт и последователността в разработването на  Мисия, Визия, Цели на управление, Стратегия, Политика и Бизнес план.

Мисия: мисията отразява основната идея за създаването и развитието на предприятието, характеризира неговата дейност, имиджа и представата за това какво ще бъде то след 20 и повече години.

Визия: представата за това, какво следва да бъде предприятието, към какво се стреми за един по-продължителен период от време /10–15 години/.

Стратегия:  план за постигане на целите, визията и   мисията на предприятието в следващите три- пет години.

Политика: съвкупност от организационни методи, процедури и практика на изпълнение на стратегията, т.е политиката отразява по какъв начин предприятието ще се структурира и оперира  през следващите 2 – 3 години.

Бизнес план: конкретизира в детайлите дейности на предприемача или мениджъра на малкия, среден или голям бизнес  в реалния бизнес по изразходване на осигурените ресурси за реализация на целите на управление в изпълнение на разработените стратегия и политика на фирмата.

В литературата съществуват различ­ни мнения за видовете стратегии, които следва да се разработват за предприятието/ фирмата. Според нас разработването на стратегия на фирмата зависи от це­лите на систематизация и конкретиза­ция. Тъй като в основата на стратегията лежат целите на управление, а целите са свързани с обекта на управление, то при определяне на видовете стратегии ще из­хождаме от класификацията на обекта на управление. На тази основа различаваме следните видове стратегии:

 • продуктова стратегия;

 • финансова стратегия;

 • кадрова стратегия;

 • технологична страте гия;

 • други обекти на управление.

Ако за класификационен признак приемем равнището за управление на индустриалното предприятие  ще различаваме следните видове стратегии:

 • корпоративна (фирмена) страте­гия;

 • бизнес (продуктова) стратегия;

Ако за класификационен признак приемем различните функции на управ­ление, ще имаме следния набор от фун­кционални стратегии:

 • маркетингова стратегия;

 • финансова стратегия;

 • кадрова стратегия (стратегия на човешките ресурси);

 • производствена стратегия;

 • технологична стратегия (научна стратегия) и др.

Най-често авторите прилагат комби­нация от класификационни признаци. Така например, съобразно комбиниран принцип на систематизиране Wheelen, Hunger представят вертикалната структура на стратегиите по начина, по­казан на фиг.4.1. Тук се комби­нират признаците „равнище на управ­ление“ и „функции на управление“.

 

Според нас за нашите условия може да има само една стратегия на фирмата, независимо от това дали става дума за персонална или капиталова форма на собственост на дружеството. Нещо по­вече, при много малки фирми, особено при стартиране на малкия бизнес е пре­силено да се говори за бизнес-стратегия. Достатъчно е в тези случаи да се разработват бизнес планове и програ­ми, които никога не надвишават триго­дишен период.

Нашата препоръка към средните и големи фирми е да разработват страте­гии. За да подкрепим по-силно тази на­ша препоръка ще си позволим да цити­раме дословно Питър Дракър „…но ви­наги идва новият ден. Той е винаги раз­личен, и тогава дори и най-мощната компания е в опасност, ако не е мисли­ла за бъдещето си. Тя ще е загубила по­соката и способността за ръководство – ще останат само големите й стремежи, нито ще може да контролира, нито ще може да осмисля това, което става. Тя не се е решила да поеме риска на про­мяната, но затова пък е приела риска да бъде изненадана от събитието. А то­ва е риск, който дори и най-силните компании не биха могли да си позво­лят“.

За да посрещне подготвена утрешния ден всяка една фирма следва да мисли стратегически, да осъществява страте­гическо планиране и да разработва стратегия, функционалните стратегии се разглеждат от нас като раздели на единния стратегически план на фирма­та.

Старт-ъпът и малките фирми следва да разработят Бизнес план за 3 години. В хода на неговото изпълнение, следвайки логиката на „учение чрез правене” (learning by doing) на базата на натрупания опит при изпълнение на бизнес плана си при своя растеж да мениджмънтът на предприетието да разработва Мисии , Визии и Стратегии.

Динамиката и турболентността на днешния ден налагат към прехода от подхода на Управление по цели към Хаос Мениджмънт, за който вече писахме.