Представяме Фирма “Контролинг Маркетинг Планинг (СМР) Консултинг” ООД в триединство: минало, което обяснява  настоящето и прогнозира  бъдещето. СМР Консултинг  е една от първите български консултантски фирми, създадена през октомври  1989 г. с цел да подпомага българските и чуждестранни фирми и организации при взаимноизгодно коопериране на основата на висок професионализъм на оказваните консултантски услуги, трансфер на знания, “добри практики” и гарантирано доверие между партньорите. Фирмата е надлежно регистрирана във ВОС (1980/1990/2/2000).


Академичната кариера на управителя на фирмата проф. д.ик.н. д-р инж. Ангел Мирчев и участието на утвърдени в страната и чужбина университетски преподаватели и експерти в ръководения от него екип, гарантират високо качество, научна обоснованост, новаторски идеи, приложимост и ефективност на оказваните консултантски услуги на фирми, организации, регионални и национални власти. В областта на Здравния мениджмънт и управлението на лечебните заведения на корпоративна основа  от 1993 година със създаването и ръкводството на специалността Здравен Мениджмънт първоначално в медицински Университет Варна, а от 2000 г в университет „Проф.Д-р Асен Златаров“ гр. Бургас и понастояще сме едни от водещите експерти и консултанти не само в страната, но и в чужбина.


Нашето разбиране за взаимоизгоден успешен бизнес между нас и нашите клиенти се изразява чрез нашата Мисия и Схващането ни за триединство на : Идея – Капитал – Доверие.


Стремим се чрез нашите новаторски Идеи да задоволяваме потребностите на нашите клиенти и им осигурявяме ръст в тяхните финансови потоци ( Капитал)  при най висока степен на лоялност и Доверие към техния Просперитет и Уникалност.


Нашата мисия е да  идентифицираме и задоволим дългосрочните нужди и цели на своите клиенти при осигуряване на високо качествени консултантски услуги в атмосфера на поверителност и взаимно доверие, за да им предоставим продължителни конкурентни предимства.


Визията ни е насочена в краткосрочен план да подпомагаме нашите клиенти да максимизират паричните си потоци при минимален разход на ограничените им ресурси и тяхното оптимално използване.


Целите ни са свързани с краткосрочните цели на клиентите ни да максимизират печалбите си и разширяват своите пазарни позиции.


Обекти на управленското консултиране са както производствените и непроизводствените (здравните) предприятия и фирми, така и регионалните и национални публични организации и органи като общини, области, стопански и нестопански организации.

  
С уважение,
проф.д.ик.н. инж. Ангел Мирчев
Управител, СМР Консултинг ООД

 

Продукти