Характерът и спецификата на консултантските услуги са детайлизирани в отделните направления:

Стратегически мениджмънт :

 • Подпомагане процеса на създаване и развитие на нов бизнес ( „старт- ъп“) в материалната и нематериалната сфера 
 • Разработване на стратегии за развитие на предприятия от малък, среден и голям бизнес.
 • Диагностичен анализ, оценка и разработване на стратегии ( оздравителни; офанзивни; преструктуриране; сливания и поглъщане) на предприятия от малък, среден и голям бизнес.
 • Проектен мениджмънт като инструмент за идентифициране, разработване и управление на проекти за финансиране на  стратегии чрез участие в национални, европейски и други фондове и източници на финансиране

Финансов мениджмънт и инвестиционно консултиране:

 • Финансови анализи и технико – икономически обосновки на кредити и разработване на инвестиционни планове за участие с проекти в публично финансиране (участие и печелене на обществени поръчки ) и банково кредитиране;
 • Инвестиционно моделиране и управление на паричните потоци;
 • Анализ и управление на рентабилността ;
 • Инвестиционно консултиране и обучение на място във фирмите

Регионално развитие:

 • SWOT анализи и разработване на регионални стратегии и общински планове за развитие;

 • Местно икономическо развитие

 • Управление на проекти за местно икономическо развитие (национално; европейско и други фондове.програми и източницит за финансиране)

Invest for Excel е софтуерно решение за инвестиционни решенния, капиталово бюджетиране и оценка, което се използва в повече от 1,500 организации в 50 страни по света. Инструментът комбинира принципите на сконтирания паричен поток, международните IFRS отчетни стандарти и най-добрите практики в капиталовото бюджетиране. Invest for Excel е независим от сферата на бизнес и големината на предприятието, използва се както от малки ,  средни и големи ( като например Daimler Benz ) предприятия, така и в публичния сектор и от частни инвеститори.

Ключови мениджърски компетенции от висше, средно и ниско ниво на управление на предприятия и организации.

Консултациите и обучението за повишаването на ключовите мениджърски компетенции на мениджърския състав от всички равнища на управление на предприятието, организацията или административните органи, независимо от големината и сектора на икономиката, се осъществява по заявка дистанционно  индивидуално, групово и на място ,цялящи придобиване на следните знания и умения :

 1. Стратегическо рационално мислене и действия: Способността se да поставяt и реализираt цели в подкрепа на мисията и визията на бизнеса

 2. Ключови компетенции за тактическо аналитично мислене и действия : Способнст на мениджъра да разработва, взема и реализира рационални управлениски решения за реализиране на управленските цели по изпълнение на Мисията и Визията на организацията/предприятието

 3. Ключова оперативна мениджърска компетенция ( екипна работа и лидерство)

 4. Специфично обучение в инструментариума на програмния продукт „Invest for Excel“ 

 5. Обучение и поддръжка „up to day”  на мениджърските умения от всички нива на управление на         предприятия и организации с ясно разграничаване и интегриране на техните функции в стратегическия, тактическия и оперативен мениджмънт

 6. Професионално обучение в 10 професии : търговски представители; сътрудник маркетингови дейности;  оперативен счетоводител; сътрудник в бизнес услуги; сътрудник в малък и среден бизнес; офис секретар; офис мениджър; сътрудник по управление на индустриалните отношения; икономист; организатор на интернет приложения (професии, без които не може ефективно да функционира оперативния, тактическия и стратегически мениджмънт от малкия, среден и голям бизнес , администрации и синдикална дейност : виж повече подробности в www.cpointelectcmp.com)