Характерът и спецификата на консултантските услуги са детайлизирани в отделните направления:

Стратегически мениджмънт :

  • Подпомагане процеса на създаване и развитие на нов бизнес ( „старт- ъп“) в материалната и нематериалната сфера 

Финансов мениджмънт и инвестиционно консултиране:

  • Финансови анализи и технико – икономически обосновки на кредити и разработване на инвестиционни планове за участие с проекти в публично финансиране (участие и печелене на обществени поръчки ) и банково кредитиране;

Регионално развитие:

  • SWOT анализи и разработване на регионални стратегии и общински планове за развитие;

Invest for Excel е софтуерно решение за инвестиционни решенния, капиталово бюджетиране и оценка, което се използва в повече от 1,500 организации в 50 страни по света. Инструментът комбинира принципите на сконтирания паричен поток, международните IFRS отчетни стандарти и най-добрите практики в капиталовото бюджетиране. Invest for Excel е независим от сферата на бизнес и големината на предприятието, използва се както от малки и средни предприятия, така и в публичния сектор и от частни инвеститори.

Ключови мениджърски компетенции

Консултациите и обучението за повишаването на ключовите мениджърски компетенции на мениджърския състав от всички равнища на управление на предприятието, организацията или административните органи независимо от големината и сектора на икономиката се осъществява по заявка дистанционно  индивидуално, групово и на място ,цялящи придобиване на следните знания и умения за

  1. Стратегическо рационално мислене и действия: Способността да поставя и реализира цели в подкрепа на мисията и визията на бизнеса
  2. Ключови компетенции за тактическо аналитично мислене и действия : Способнст да разработва, взема и реализира рационални управлениски решения за реализиране на управленските цели за изпълнение на Мисията и Визията на организацията/предприятието
  3. Ключова оперативна мениджърска компетенция ( ОМ и лидерство)

Обучение и поддръжка „up to day” на Excel for Invest

  1. Мениджмънт Консултиране
  2. Консултантски услуги обучение и поддържка на  “Excel for Invest”

Професионално обучение 2-ра и 3-та квалификационна степен по професии  в област 34 . Стопанско Управление и администрация и област 48. Информатика в ЦПО „СМРИНТЕЛЕКТ“ / повече подробности в www.cmpintelect.com /