Ключови мениджърски компетенции

Консултациите и обучението за повишаването на ключовите мениджърски компетенции на мениджърския състав от всички равнища на управление на предприятието, организацията или административните органи независимо от големината и сектора на икономиката се осъществява по заявка дистанционно  индивидуално, групово и на място ,цялящи придобиване на следните знания и умения за :

1.Стратегическо рационално мислене и действия: Способността да поставя и реализира цели в подкрепа на мисията и визията на бизнеса (фиг.1)

Концептуален модел на Стратегическия Мениджмънт (Мисия-Визия-Политика-Оперативен Мениджмънт-Контролинг)

1.1.Мисионер и Визионер :

• Фокусира дейноста си  като ръководител  със стратегическата посока на бизнеса  (Мисия и Визия ).

• Гарантира, че ръководения от него колектив разбира как работата им е свързана с мисията и Визията на бизнеса .

• Гарантира, че всеки от колектива  разбира и се идентифицира с мисията на фирмата.

• Гарантира, че във фирмата се поставят  цели и реализират планове за да се изпълни бизнес мисията.

1.2. Ориентация към клиентите: Способността да се демонстрира загриженост за задоволяване на потребностите на клиентите.

• Бързо и ефективно се решават проблемите на клиентите.

• Умения за обсъждане и  дискутиране с клиенти за да се  разбере какво искат те и установи как да се задоволят техните потребности.

• Позволява на клиентите да знаят,че той е готов да работите с тях за удолетворяване на техните нужди.

• Намира начини за измерване и проследяване на удовлетвореността на клиентите и реагира адекватно на тях.

  1.3.Предприемачески компетенции : Способността да се търси и се възползва от печеливши бизнес възможности; готовност за поемане на рискове за постигане на бизнес целите.

• Проучва заплахите и открива възможностите ,които предоставя околната среда чрез SWOT диагнозата и анализ.

• Остава в крак с бизнеса, индустрията и информацията за пазара, чрез които може да се използват  възможностите за печеливш бизнес.

• Демонстрира готовност за поемане на рискове за постигане на бизнес целите.

• Предлага иновативни бизнес сделки за потенциални клиенти, доставчици и бизнес партньори.

 • Насърчава и подкрепя предприемаческо поведение на фирмата като цяло.
 • Насърчава  иновациите като:
  • Лично разработва нов продукт или услуга.
  • Лично разработва нов метод или подход.
  • Спонсорира развитието на нови продукти, услуги, методи или процедури.
  • Предлага нови подходи, методи и технологии.
  • Развива по-добре, по-бързо или по-малко скъпи начини да се правят нещата.
  • Работи съвместно с други лица да произвеждат иновативни решения.

2.Ключови компетенции за тактическо аналитично мислене и действия : Способнст да разработва, взема и реализира рационални управлениски решения за реализиране на управленските цели за изпълнение на Мисията и Визията на организацията/предприятието :

2.1.Събиране на диагностична информация за миналото и настоящето на предприятието/организацията и за факторите на влияние на околната среда. Изразява се в способността да се идентифицира информацията, необходима за изясняване на ситуацията, търсене на  тази информация от подходящи източници и използване на  научни способи , за да се диагностицира и анализира потенциала за стратегическо развитие на предприятието/организацията :

• Идентифицира специфична информация, необходима за изясняване на ситуацията или да вземе решение.

• Получава по-точна и пълна информация чрез проверка на няколко източника.

• Сондира умело и анализира фактите, когато другите не са склонни да предоставят пълна и подробна информация.

• Задава въпроси на другите за  да прецени дали те са обмислили план за действие.

• Задава въпроси за изясняване на ситуацията.

• Търси гледна точка на всеки участник в ситуацията.

• Развива способността да се справи с проблема чрез използване на логически, системен, последователен подход.

• Прави систематично сравнение на две или повече алтернативи.

• Обявява и обсъжда  несъответствия и непоследователности в налична информация.

• Идентифицира набор от функции, параметри или съображения за да се вземат под внимание, при анализиране на ситуацията или вземане на решение.

• Прилага аналитичен подход при сложна задача или проблем чрез декомпозирането му на  съставните му части като се има предвид всяка част в детайли.

• Оценява разходите, ползите, рисковете и шансовете за успех при вземане на всяко едно управленско решение.

• Идентифицира много възможни причини за проблема.

• Внимателно извжда и следи  приоритета на нещата за да се направят ефективно.

2.2.Прогнозно мислене: Способност за предвиждане на последиците и последствия от ситуации и на тази база вземат подходящи мерки вземане под внимание  на възможно непредвидени разходи.

• Очаква възможните проблеми и разработва планове за действие в аванс.

• Анализира  тенденциите в съответния сектор на икономиката  или пазар и разработва планове да се подготви решение  за проблемите или  използват възможностите.

•Прогнозира  и анализира  последствията от ситуации и планове.

• Следи и направлява  как индивидите и групите ще реагират на ситуации и информация и планове .

2.3. Концептуално мислене: Способността да се намерят ефективни решения от теоретична и практическа гледна точка:

• Анализира и разяснява общото между различни и очевидно несвързани ситуации.

• Бързо идентифицира  централния или основните проблеми в сложната ситуация.

• Създава графични диаграми и демонстрира  системен подход към конкретната  ситуация.

• Развива аналогии и метафори за да обясни ситуацията и дефинира правилно проблема.

• Прилага теоретична рамка за разбиране и решение при конкретната ситуация.

2.4. Децентрализация на управлението и делигиране на власт: Решимостта да  се  предаде увереност в способността на работниците и сътрудници да бъдат успешни, особено при нови трудни задачи; делегиране на значима отговорност и власт; разрешаване на  средните и низови ръководители и изпълнители свободата да решават как те ще постигнат поставените им  цели  и разрешаване на проблемите на тяхното ниво ( управление по цели):

• Дава на персонала свобода да вземат решения в своята собствена сфера на работа при изпълнение на поставените им цели .

• Обвързва свободата на  другите да вземат решения с  поемане на отговорността за изпълнение на целите.

• Насърчава индивиди и групи да задават свои собствени цели, съобразени с бизнес целите  на фирмата.

• Изразява доверие в способността на другите да бъдат успешни в процеса на добавяне на стойност за фирмата.

• Насърчава персонала за решаване на проблеми в техните собствени зони на действие и  избягва предписването на решение.

2.5.Влияние върху други: Способността да получава подкрепа на другите за идеи, предложения, проекти и решения.

• Представя аргументи пред другите от колектива за най-важните проблеми и въпроси за обсъждане и вземане на печеливши решения.

• Включва други в процеса на анализа  или решението за да  осигури тяхната подкрепа.

• Предлага компромиси или стимули да получи участие и  ангажимент на другите в търсене на печеливши решения.

• Идентифицира и предлага решения, които се ползват от всички страни, участващи в ситуацията.

• Привлича външни експерти или трети лица ( консултанти)  за да влияе на другите.

• Развива други непреки стратегии за да влияе на другите.

• Знае кога да ескалира критични проблеми за собствено или управление на другите, ако собствени усилия да привлече подкрепа не са успели ( управление на конфликтите).

• Структурира ситуации за да осигури желаното въздействие и да увеличи шансовете за благоприятен изход.

• Работи така,,че да направи особено позитивно впечатление на другите.

• • Издирва и изгражда взаимоотношения с другите, които могат да предоставят информация, разузнаване, кариера поддръжка, потенциални бизнес и други форми на помощ.

• Изразява  личен интерес към други (като например, пита за техните проблеми, интереси, семейството, приятелите, хобита) да развиват отношения на екипна работа и мотивация.

2.6.Изграждане на съвместни взаимоотношенияи коопериране: Възможност за разработване, поддържане и укрепване на партньорствата с други в или извън предприятието/организацията, които могат да предоставят информация, помощ и подкрепа.

• Интересува се  за лични преживявания, интереси и семейството на другия човек.

• Задава въпроси за идентифициране на общи интереси, опит или други общи неща във фирмата.

• Показва интерес към това, което другите трябва да кажат и  признава чужди перспективи и идеи.

• Разпознава бизнес проблеми и перспективи на другите.

• Изразява благодарност и признателност на другите, които са предоставили информация, помощ или подкрепа.

• Заделя оскъдното време да се опознаем колеги, за изграждане на разбирателство и установяване на обща връзка.

• Се опитва да изгради отношения с хора, чиято помощ, сътрудничество може да бъде необходима подкрепа.

• Предоставя помощ, информация и подкрепа на други да изгради основа за бъдеща взаимност.

 1. Ключова оперативна мениджърска компетенция ( ОМ и лидерство) :

3.1.Оперативен мениджмънт: Способността да поемат отговорност за собствения си или на служителите изпълнение, чрез определянето на ясни цели и очаквания, проследяване на напредъка спрямо целите, осигуряване на обратна връзка и решаването на проблеми с производителността и въпроси незабавно.

3.2.Осигуряване на мотивационна подкрепа и екипна работа : Способността да се създават условия и предпоставки за разгръщане и реализиране на творческия потенциал на ръководения от Вас персонал :

• Разпознава  и възнаграждава персонала за техните постижения.

• Признава и благодари на персонала за техния принос.

• Изразява гордост и насърчава персонала  да се чувства добре за техните постижения.

• Открива творчески начини да стимулира и мотивира персонала за   всяко творческо постижение.

• Идентифицира и незабавно се занимава с морални проблеми в колектива и ги решава.

• Осигурява възможности за персонала да се научат да работят заедно като отбор.

• Привлича активното участие на всички.

• Насърчава сътрудничеството и партьнорство вътре и извън фирмата

• Гарантира, че всички членове на екипа са третирани справедливо.

• Разпознава и насърчава поведения, които допринасят за работа в екип , формира и управлява :

3.2.1.Поведение на сътрудниците:

• с неговия мениджър: задава конкретни, измерими цели, които са реалистични, но предизвикателна, с дати за изпълнение.

• пояснява очаквания за това какво ще се направи и как.

• Привлича неговия пряк мениджър за подкрепа при получаване на информация, ресурси и обучение за да изпълни ефективно своята работа.

• Своевременно уведоми своя ръководител за всякакви проблеми, които засягат способността му да постигне планираните цели.

• Търси изпълнение обратна връзка от неговия мениджър и от други, с когото той/тя взаимодейства по време на работа.

• Подготвя личен план за развитие с конкретни цели и срокове за изпълнението им.

• Отнема значителни действия за развитие на умения, необходими за ефективност в настоящи или бъдещи задание.

3.2.2.Поведение за низовите ръководители:

• изисква и обучава  сътрудниците да имат ясни цели и отговорности.

• Работи с работниците и служителите да се определят и усвоят стандартите за изпълнение, които са конкретни и измерими.

• Подкрепя сътрудниците в техните усилия за постигане на целите на проекта (например, чрез предоставяне на ресурси, премахване на пречки, действайки като буфер).

• Предоставя информиция на работниците и сътрудниците на организацията/предприятието  за прогреса и производителността на труда в звената чрез двата официални метода (например регулярни отчети за състоянието) и неформални методи (например управление чрез личния пример).

• Осигурява обратна връзка с конкретни резултати, както положителни, така и коригиращи, колкото е възможно по-скоро след дадено събитие.

• Анализира и решава бързо  проблемите с производителността; позволява на хората да знаят какво се очаква от тях и кога.

3.3.Комуникативни ключови компетенции: способността да се гарантира, че информацията се предава на другите, които трябва да бъдат информирани:

• Гарантира, че други, участващи в даден проект следва  да бъдат информирани за развитието и планове.

• Гарантира, че всяка важна информация от неговото управление се споделя със сътрудниците  и се стимулират или изисква отговорност от тях.

  Използва множество канали или средства за комуникация на важни съобщения (напр., известия, бюлетини, срещи, електронна поща).

• Гарантира, че регулярна, последователна комуникация се осъществява.

3.3.1.Устна комуникация: Способността да изразява себе си ясно в разговори и взаимодействия с другите :

• Говори ясно и думите му могат да бъдат лесно разбрани.

• Определя съдържанието на речта си на нивото и опита на аудиторията.

• Използва подходяща граматика и избор на думи в устната реч.

•Изразява  идеите си  ясно и лаконично в устната реч

• Поддържа контакт с очите, когато говори с други хора

  3.3.2.. Писмена коминикация: Способността да изразява себе си ясно в бизнес писмата и друга писмена кореспонденция.

• Изразява идеи ясно и лаконично в писмена форма.

• Шивачи писмени съобщения да ефективно да достигнат аудитория.

• Използва графики и други помощи инструменти за изясняване на сложна или техническа информация.

• Пише, с  използването на конкретен, специфичен бизнес език.

• Използва правилно пунктуацията.

• Пише граматически правилно

• Използва подходящ бизнес стил на писане.

3.3.3. Убедителна комуникация: Способността да планира и дава устни и писмени съобщения, които да оказват влияние и да убедждават аудиторията по предназначение.

• Идентифицира и представя информация или данни, които ще имат силен ефект върху другите.

• Избира език и примери, съобразени с нивото и опита на аудиторията.

• Избира истории, аналогии и примери за да  онагледи даден елемент.

• Създава графики, таблици , или слайдове , които да представят  информацията ясно и с голямо въздействие.

• Представя няколко различни аргументи в подкрепа на позицията си.

3.3.4. Формира междуличностно екипно съзнание: Способност да забележи, тълкува и изпревари притеснения и чувства  на отделни членове на екипа като  обсъжда това осъзнаване с другите:

• Разбира интересите на отделните членове на екипа и заедно анализират важните проблеми .

• Дефинира  и точно интерпретира  това какво другите  чувстват , въз основа на техния израз на думи, тон на гласа, изрази и друго невербалното поведение.

• Изчаква и анализира , как другите ще реагират на ситуацията.

• Слуша внимателно идеи и проблеми на хората.

• Разбира , както предимствата , така и недостатъците на другите, опитайки се да интегрира индивидуалните с колективните интереси.

•Разбира неизказани думи и смисъла им  в конкретната конфликтна ситуация.

• Казва или извършва действия, за да отговори на  опасенията на членове на колектива.

• Стреми се другите да се чувстват комфортно като реагира по начини, които предават интерес към това, което те  имат да кажат.

Обучение и поддръжка „up to day” на Excel for Invest

 1. Мениджмънт Консултиране

Без значение в кой бранш оперира Вашата организация Вие трябва да вземате важни решения относно капиталовите разходи. В днешната забързана бизнес среда е повече от очевидно, че трябва да провеждате проучванията за финансовата приемливост по възможно най-надеждния и бърз начин. В противен случай ще се усетите, че вземате решения на базара на грешни предположения или просто започвате да действате твърде късно. Но как да го направите, ако изчисленията изискват много време за проследяване на формулите и промяна на входните параметри? А ако изчисленията Ви не са стандартизирани това означава ли, че трябва постоянно да въвеждате информацията дори при еднотипни проекти? Вместо да търсите най-доброто насочване на капитала си вие ще се намерите затънал в лабиринт от калкулационни модели… А часовникът тиктака… Как можете да подобрите качеството и ефективността на работата си?

Едното решение е да се снабдите с необходимите инструменти, които да подпомагат инвестиционния анализ и оценка. Въпреки това умението да се извърши такъв анализ не идва веднага. Затова и ние предлагаме гама услуги, които ви помагат да изградите организирано моделиране на паричните потоци.

В нашите обучения и семинари ние ви насочваме как да развиете най-добрите изчислителни модели за планиране и анализ, модели, които можете да внедрите навсякъде в организацията. Капиталово бюджетиране, оценка на бизнеса, анализ на обезценяването и бизнес планиране са само част от темите, които се покриват. Моля, погледнете подробното описание на всяко от обученията или семинарните курсове.

Консултантските ни услуги целят да подобрят процесите на капиталово бюджетиране на нашите клиенти. Нашата цел е да увеличим стойността за акционерите като подобрим управлението на капитала и ресурсите.

DataPartner има дълги традиции в организирането на обучителни курсове за клиентите си и други, които се интересуват от капиталово бюджетиране, оценка и бизнес планиране. Предлагаме богата гама от тренировъчни програми и семинари, чрез които да ви помогнем да откриете всички нови техники при моделирането на паричните потоци. Темите на обученията и семинарите са на менюто в ляво.

Онлайн обучения на живо

Онлайн обучение на живо – инвестиционни калкулации

Програма на обучението

 • Настройка на модел за инвестиционна калкулация, базиран на паричния поток
 • Анализ на паричния поток
 • Анализ на счетоводния баланс
 • Анализ на работния капитал
 • Анализ на доходността, индекси на производителността (NPV, IRR, MIRR, Payback, RONA, EVA)
 • Чувствителен анализ
 • Техники за инвестиционно сравнение
 • Техники за инвестиционно консолидиране
 • Инвестиция в промяна – изчисление на разликата
 • Инвестиционно предложение

Подробно описание

В тази обучителна сесия ще се научите как да правите инвестиционно изчисления и да проверите тяхната доходност, използвайки софтуера Invest for Excel®. Ще ви бъдат представени изчислителни шаблони и рамка на моделите за паричен поток. Ще ви преведем през всяка стъпка от калкулацията, анализа на доходността и чувствителния анализ. Ще ви покажем също как да откривате кои параметри на инвестицията ви са най-чувствителни. Ще научите техниките за сравнение на различните сценарии, консолидиране на инвестиции и изчисление на разлика.

 

Използвайки специална онлайн обучителна технология и конферентна телефонна връзка, нашият обучител ви провежда през всички стъпки на изчисленията и анализа. След обучението ще знаете как да извършвате инвестиционни изчисления по напълно независим начин.

 

Онлайн обучението на живо ви носи основни познания по дискутираните теми. Ще ви бъде представена най-добрата изчислителна рамка на Invest for Excel, която служи за стандарт за много корпорации по света (виж Клиенти). Чрез посещаване на онлайн обученията на живо вие пестите пътни разходи и своето време.

Цена

215 EUR

 Цената не включва ДДС.

Продължителност

3 часа

Как да се регистрирам?

 Можете да се регистрирате посредством:

  1. Директно към финландската фирма Data Partner”, производител на продукта

E-mail:    datapartner@datapartner.fi

Телефон:    +358 19 54 10 100

Факс:        +358 19 54 10 111

    2.Чрез нас, СМР Консултинг ООД : цената е 215 лева

E-mail :     office@cmpconsult.com

Телефон : +358 878 466 073

Консултантски услуги обучение и поддържка на  “Excel for Invest”

Datapartner/ СМР Консултинг  предлага консултантски услуги в сферите на инвестициите, бизнес оценяване и финансиране. За последните 20 години сме завършили многобройни консултантски проекти, целящи подобрението на инвестиционните и финансови процеси за нашите клиенти. Нашата цел е да увеличим акционерната стойност чрез подобрение на управлението на капитал и ресурси. Имплементираме методология и инструменти, използвани в областите на стратегическото планиране, капиталово бюджетиране и финансиране.

Вижте повече за консултантските ни проекти, групирани по следната тематика:

Консултантски услуги – Капиталови разходи

Консултантска тема

Желан изход

Резултат

Преглед на инвестиционния процес

Анализ на съществуващата ситуация на инвестиционното обучение и планиране – коценпция, стандарти, модели и използвана методология. Определяне на области за подобрение.

Ще сте наясно дали настоящо използваната инвестиционна методология е правилна и дали води до най-добрите инвестиционни решения. Проектът носи нови възможности за стандартизиране на инвестиционните процедури и подобрение на управлението на капиталови разходи.  

Инвестиционно планиране – определяне на насоки за стандартизиране и внедряване.

Подробен преглед на процеса и моделите на инвестиционно планиране, разработването на насоки и стандарти за инвестиционното планиране. Внедряване.

Получавате препоръка за подобрения на процесите. Подробен набор от насоки и рамки на инвестиционно планиране биват развити и внедрени. Datapartner е участник във фазата на имплементация на предложеното решение. В края на проекта инвестиционното планиране се прави по нов начин.  

Консултантски услуги – бизнес планиране

Консултантска тема

Желан изход

Резултат

Създаване на бизнес модели за стратегическо планиране

Предложение за модел, базиран на паричния поток, за стратегическо планиране, настройки на рамка и параметри за моделирането. Определяне на правила и процедури за тестове за осъществимост. Внедряване.  

Моделите за стратегическо планиране, базирани на паричния поток са изведени и внедрени. Datapartner е пожелан за внедрителната фаза на препоръчаното решение. Като резултат ще можете определите и разгледате стратегическите планове на вашия бизнес по изчистен, прозрачен и систематизиран начин.

Интеграция на текущ бизнес модел към софтуера Invest for Excel

Проверка на съществуващите модели за бизнес планиране, изграждане на модел на специфичен клиентски паричен поток за софтуера Invest for Excel. Обучение и внедряване. 

Ще подобрите планирането и проучването за осъществимост посредством интеграция с Invest for Excel. Всеобхватната функционалност на Invest for Excel предлага нови възможности в аналитичната фаза и намалява риска от грешки в изчисленията. Качеството на процеса на инвестиционно решение ще се подобри, което ще доведе до увеличение на акционерната стойност.


Консултантски услуги – специфични проекти

Консултантска тема

Желан изход

Резултат

Специфични случаи – бизнес планиране

Анализ на специфични бизнес ситуации като нови инвестиции, нови продукти, стартиращи бизнеси, нови производствени линии или разраствания на пазара, базирани на модела на сконтирания паричен поток 

Ще получите подробен анализ на бизнес ситуацията, базиран на модела на сконтирания паричен поток, отчет за доходността, препоръка за инвестиция и финансово решение

Специфични случаи – оценка

Оценки – например на бизнес, предприятие, марка, клиентска база или продукти, базирани на модела на сконтирания паричен поток 

Ще получите подробен репорт за оценка, базиран на модела на сконтирания паричен поток, отчет за доходността и препоръка за инвестиция и финансово решение. Казусите за оценка включват още изчисление на търговската репутация и тестове за обезценка.

Специфични случаи – инвестиция

Инвестиционни изчисления, проучвания за приложимост на инвестициите с помощта на симулации, сценарии и анализ на резултата.  

Ще получите подробен отчет за приложимост на инвестицията, базиран на модела на сконтирания паричен поток, отчет за доходността и препоръка за инвестиция и финансово решение.

Анализ на специфични бизнес ситуации като нови инвестиции, нови продукти, стартиращи бизнеси, нови производствени линии или разраствания на пазара, базирани на модела на сконтирания паричен поток 

Новина „ Планиран Семинар – „Моделиране на паричния поток при инвестиции“ Място на провеждане в град Варна ( ще се уточни допълнително)

Програма на семинара :25-26.05.2017

Казус от практиката

Участниците вземат активна роля в семинара и са ръководени от обучител при извършване на всички изчисления.

 • Настройка на модел на паричен поток стъпка по стъпка
 • Фокус върху методите за амортизация
 • Моделиране на приходи и разходи
 • Анализ на паричен поток
 • Анализ на счетоводен баланс
 • Анализ на работен капитал
 • Анализ на доходност, индекси на производителността (NPV, IRR, MIRR, Payback, RONA, EVA)
 • Чувствителен анализ
 • Намиране на точката на приходно-разходно равновесие
 • Техники за сравнение на инвестиции
 • Техники за консолидиране на инвестиции
 • Инвестиции в промяна – изчисление на разликата
 • Създаване на предложение за инвестиция
 • Финансиране

Подробно описание

Целта на семинара е да ви даде основни познания как да създадете модел на паричните потоци за осъществимост на инвестиция, използвайки софтуера Invest for Excel®. Участниците ще вземат активна роля при всички изчисления. Ще бъдете въведени във всички стъпки на инвестиционните калкулации и анализите за доходност. Ще видите най-добрата рамка за организиране на вашите изчисления и ще придобиете основно разбиране как различни инвестиционни елементи рефлектират върху отношението за доходност, сметките за печалба и загуба, отчета за паричния поток, работния капитал и счетоводния баланс. Ще се научите да интерпретирате отчетите за доходност и прилагате чувствителен анализ. Също ще се научите да разпознавате кои параметри на вашите инвестиции са най-чувствителни и предполагат най-висок риск.По време на обучението ще бъдат разгледани и техниките за сравнение и консолидирате на различни инвестиционни проекти. Ще се фокусираме и върху изчисляването на разликата при промяна. Анализът на разликата при промяна отговаря на въпроса дали е по-добре да се продължи настоящия сценарий или да се промени. Отношенията при действието се отнася само за разликата между настоящо установения ред и новия сценарий. Ще бъдете запознати и с финансовия модул, където можете да дефинирате финансовата схема на вашата инвестиция. Не на последно място, ще ви покажем и най-добрите шаблони за създаване на инвестиционно предложение, които могат да се използват в компанията ви или извън нея, когато е нужно да мотивирате по професионален начин своята инвестиция.

 В резюме ще се научите как да създавате инвестиционни модели, базирани на паричните потоци, и как да ги анализирате, използвайки най-добрите рамки на софтуера Invest for Excel по практичен начин.

 Обучението е фокусирано на провеждането на реални инвестиционни казуси. Всички участници имат активна роля в него и извършват изчисленията сами, направлявани от обучител.

 Всеки участник получава сертификат за завършване на семинар по изграждане на модели на паричния поток при проучвания за приложимост на инвестиции.

Предпоставки

 • Основно владеене на Excel

Резултати от семинара

 • бързо се запознавате с основните понятия и терминология, използвани в моделирането на паричен поток
 • знаете всички показатели на производителността и как да ги анализирате
 • знаете как да създадете инвестиционно изчисление в Invest for Excel®
 • знаете как да използвате основните възможности на Invest for Excel®
 • можете самостоятелно да извършвате анализ на капиталова инвестиция
 • имате готов ноу-хау как да оцените най-добрата инвестиционна алтернатива и вземете правилно решение
 • знаете как да създадете професионално инвестиционно предложение

 

Продължителност : 2 денa

Цена :

Семинар за 1 ден: 200 лева

Семинар за 2 поредни дни: 350 лева

Минимален брой участници в семинар: 4 души

 Цените не включват ДДС.

Семинарите са безплатни за клиенти с 20% Споразумение за поддръжка на закупения програмен продукт „Invest for Excel”

Как да се регистрирам?

 Можете да се регистрирате посредством:

  1. Директно към финландската фирма Data partner”, производител на продукта : цените са в евро

E-mail:    datapartner@datapartner.fi
Телефон:    +358 19 54 10 100

Факс:        +358 19 54 10 111

    2.Чрез нас, СМР Консултинг ООД : цените са в лева

E-mail :     office@cmpconsult.com

Телефон : +358 878 466 073

Клаузи и договорни условия

Плащане

Заплащането на таксата за участие в обучение се заплаща предварително. Включва обяд, освен ако изрично не е упоменато обратното в описанието на курса. Ако се налага нощувка, тя е за сметка на клиента. Публикуваните цени не включват ДДС.

Отмяна на курс

Ако участникът трябва да отмени курса следните условия следва да бъдат приложени:

 • Промяна на участника

Възможно е да се промени участника в обучението като предварително Datapartner бъде уведомен за това.

 • Промяна на датата на обучението

Промяна на датата на обучението за по-късна такава е възможно. Съобщение за това трябва да бъде получено 2 седмици преди датата на обучението. Ако съобщението е получено след този срок, Datapartner / СМР Консултинг таксува 50% от сумата за записване.

 • Отмяна на обучението

Участникът трябва да отмени обучението поне 2 седмици преди началото на курса. Ако отмяната е направена след това, Datapartner / СМР Консултинг задържа 50% от сумата за записване.

Пропускане без предупреждение

Ако участникът пропусне обучението без уведомление, Datapartner задържа пълната сума.

Datapartner/ СМР Консултинг  си запазва правото на промяна на тези срокове и договорни условия.

В. Професионално обучение 2-ра и 3-та квалификационна степен по професии  в област 34 . Стопанско Управление и администрация и област 48. Информатика в ЦПО „СМРИНТЕЛЕКТ“ / повече подробности в www.cmpintelect.com /