А. Стратегически мениджмънт :

 • Подпомагане процеса на създаване и развитие на нов бизнес ( „старт- ъп“) в материалната и нематериалната сфера 
 • Подпомагане и стимулиране развитието на малки и средни предприятия и организации чрез участието им в национални, европейски и др. фондове, програми, инициативи и др.(чрез инструментариума на проектния мениджмънт, модернизация , реконструкция и иновация)
 • Маркетингови анализи, диагностициране и решаване на бизнес проблемите  и разработване на  стратегии и бизнес планове  за оцеляване, растеж и развитие на малки, средни и големи фирми.
 • Консултиране и разработване на Стратегии, Бизнес планове и оперативни планове за реконструкция, модернизация , сливания и продажби на цели предприятия и отделни негови части, интелектуална собственост, машини и съоръжения.
 • Подпомагане процеса на търговско, финансово и техническо коопериране и реализиране на “win – win” стратегии;
 • Разработване и управление на проекти за стратегическо развитие, конкуренция, реконструкция и модернизация:
  • Иновации, технологично обновление и продуктово развитие
  • Оценка и залог на интелектуална собственост, машини и съоръжения
  • Развитие на човешките ресурси и придобиване на ключови управленски компетенции;

Б. Финансов мениджмънт и инвестиционно консултиране:

 • Финансови анализи и технико – икономически обосновки на кредити и разработване на инвестиционни планове за участие с проекти в публично финансиране (участие и печелене на обществени поръчки ) и банково кредитиране;
 • Независими оценки на машини и съоръжения, интелектуална собственост, цели предприятия при банкови кредите, сливания, поглъщания и закупуване, ликвидация (лицензирани оценители индивидуални и фирмени, членство в Камерата на независимите оценители в България)
 • Консултиране и обучение на собственици и топ мениджъри и водещи специалисти във фирмата да  управляват професионални и пълни модели на паричните потоци,  чрез анализи на доходност и чувствителност на бизнеса към вътрешни и външни промени на средата.
 • Стандартизиране и управление на  процеса на инвестиционното анализиране в цялата организация / фирма, уверявайки се, че най-добрите проекти са тези, които ще бъдат реализирани с висок икономически ефект
 • Консултиране и обучение за придобиване на ключови управлениски  компетенции за управление и контрол на финансовите печеливши потоци.
 • Оптимизиране на разходи, формиране на центрове за печалба, реорганизация и преструктуриране на производства
 • Консултиране и обучение за ползване на Invest for Excel на финландска софтуерна компания Data Partner (www.datapartner,fi)

В. Регионално развитие

 • SWOT анализи и разработване на регионални стратегии и планове за развитие на общини; стратегии за развитие на области и др.;
 • Предварителни, междинни и последващи оценки на регионални планове и стратегии;
 • Местно икономическо развитие;
 • Подпомагане процеса на изграждане и развитие на местния потенциал за икономическо развитие.